Dobrovolná postní aktivitka na méně než 20 minut

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 01. 03. 2023

Nejdříve si přečtěte úryvek z Písma

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."                        Matouš 25,31-46
Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.
Žádá se od nás jen to, abychom dávali najíst a napít Ježíšovi v hladových a žíznících, oblékali Ježíše v nahých a navštěvovali Ježíše v nemocných a vězněných. Ať si to uvědomujeme nebo ne, v péči o potřebné se staráme o Ježíše.
Ježíš říká: udělali jsme to „mně“, ne „pro mě“. Identifikuje se s lidmi v nouzi. Nedbáme-li o bratry a sestry v nouzi, nedbáme o Ježíše. Nezapomínejme na to.
Ježíš uvádí jasná kritéria, jak poznám, zda patřím mezi ovce nebo kozly – jak miluji, jaký mám zájem o druhé, zvlášť o chudé a potřebné a lidi na okraji. Podívám se zpět na uplynulý den či týden, vybavím si chvíle, kdy jsem jednal/a, jak žádá Ježíš, a poděkuji za to.
Připomenu si také chvíle, kdy se mi nepovedlo jednat podle Ježíše a poprosím o odpuštění. Dalo by se nějak nahradit škodu, kterou jsem tím mohl/a způsobit?


Praktická aktivita

Zdravím všechny, jmenuji se Natálie Heiderová a chtěla bych vás poprosit o možnost spolupráce. Jsem ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hledám křesťany, kteří by se mohli zapojit do výzkumu v rámci mé diplomové práce. Zkoumám fenomén náboženských a duchovních zápasů, což je souhrnný název pro obavy, pochybnosti či konflikty, které může člověk zažívat v kontextu své víry. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Vyplnění nezabere více jak 10 minut.

ODKAZ na dotazník: https://forms.gle/8zRxkcLh7zGYkBWD6

Moc děkuji za vaše případné zapojení a pomoc. Budu vděčná za zpětnou vazbu o možnosti sdílení. Přeji hezký den.

S pozdravem,        Natálie Heiderová