nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 06. 08. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASCKonto AIRBAG

Adresa a kontakty
ADRESA:
Sdružení salesiánů spolupracovníků
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8
IČ: 00406902
číslo účtu:
253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Srpen  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Duchovní cvičení

  * Otevřeme písmo a poslouchejme …

  Vydáno dne 11. 02. 2017 (1405 přečtení)


  Zamyšlení k duchovním cvičením.

  Svatopisci se nám při psaní evangelií snažili především zachytit Ježíšovo učení, skutky a zázraky, které konal. Také se zmiňují, jak Ježíš sám nebo s apoštoly často odcházel na opuštěná místa a tam se modlil. Z toho poznáváme, jak Ježíš pokládal za důležité, aby si při své činnosti udělal čas na ztišení a modlitbu, někdy i na úkor spánku. Potřeboval být v tichu se svým Otcem.    

  Když použijeme dnešní způsob vyjadřování, můžeme říct, že jeho duchovní život a apoštolát byly vyvážené.

  Duchovní cvičení jsou možností ztišení.

             Miloš Jansa

   


  Úryvky z Písma ke stažení v PDF >>

   

   

  • Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť. Mt.4,1
    
  • Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Mt.14,13
    
  • Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Mt.1,23
  • Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Mt.17,1
    
  • Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil . Mk.1,35
    
  • Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Mk.6,31
    
  • Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mk.6,32
    
  • Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Mk.6,46-47
    
  • Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím. Mk.14,32
    
  • Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Mk.14,37-38
    
  • Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Lk.4,42
    
  • On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lk.5,16
    
  • V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Lk.6,12
    
  • Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají? Lk.9,18
    
  • Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lk.10,38-39
    
  • Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan.4,14
    
  • Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan.6,35
    
  • V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho
   nitra,‘ jak praví Písmo.
   Jan.7,37-38
    
  • Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan.8,12
    
  • Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan.8,31-32
    
  • Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan.10,27

   

  • Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. Mt.23-25
    
  • Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. 
   Mt.8,16-17
    
  • Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
   Mt.9,35-36
    
  • Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. Mt.13,1-2
    
  • Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Mt.14,14
    
  • Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. Mt.15,21
    
  • Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán.Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil. Mt.19,1-2
    
  • Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Mk.2,1-2
    
  • Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. Mk.3,10
    
  • Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Mk.5,21
    
  • Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a ptáš se: ‚Kdo se mne to dotkl? Mk.5,31
    
  • A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Mk.6,6
    
  • I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Mk.10,1
    
  • Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Lk.4,14
    
  • Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Lk.12,1
    
  • Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Jan.3,1-2
    
  • Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Jan.6,1-2

   

   

   

   


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  PRO POVZBUZENÍ
  Proti trudnomylsnosti

  Salesián má být veselý a plný naděje. Proto vám chceme v této náročné době nabízet podněty k povzbuzení a povznesení mysli. Najdete je na této stránce.
  Můžete nás také sledovat na facebookové stránce: facebook.com/ascczech

  MODLITBY
  Modlitby ASC

  Společné úmysly k modlitbě


  Aktualizováno 26. 6. 2020

  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 159
  příští uzávěrka
  25. září 2020

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo