Litanie v čase nakažlivých nemocí

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 20. 03. 2020Ahoj milí kamarádi, posílám užitečnou modlitbu. Je to z knihy Litanií, vydaných v MCM 1998.
Viktor Drlík

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi.

Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj se nad námi.

Bože v soudech nevystižný, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, smiluj se nad námi.

Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, smiluj se nad námi.

Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí, smiluj se nad námi.

Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost, smiluj se nad námi.

Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy, smiluj se nad námi.

Bože, jenž léčíváš duši raněním těla, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, smiluj se nad námi.

Bože, jenž máš sečteny dny našeho života, smiluj se nad námi.

Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti, smiluj se nad námi.

Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj se nad námi.

Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj se nad námi.

Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, smiluj se nad námi.

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.

Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu vysvoboď nás, Pane.

Od svého hněvu vysvoboď nás, Pane.

Od nakažlivých nemocí vysvoboď nás, Pane.

Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane.

Od nadměrné úzkostlivosti vysvoboď nás, Pane.

Od opovážlivé lehkomyslnosti vysvoboď nás, Pane.

Od reptání proti prozřetelnosti Boží vysvoboď nás, Pane.

Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých vysvoboď nás, Pane.

Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.

My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil, vysvoboď nás, Pane.

Aby ses nad námi smiloval, vysvoboď nás, Pane.

Abys dobu svého navštívení ukrátil, vysvoboď nás, Pane.

Abys nám dopřál času a milosti k pokání, vysvoboď nás, Pane.

Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly, vysvoboď nás, Pane.

Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, vysvoboď nás, Pane.

Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, vysvoboď nás, Pane.

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření, vysvoboď nás, Pane.

Abys udělil nemocným milost svátostí, vysvoboď nás, Pane.

Abys žehnal snahám lékařů, vysvoboď nás, Pane.

Abys přijal umírající na milost, vysvoboď nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluji se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluji se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluji se nad námi.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Otče náš ...

 

Žalm 6: Pokořme se pod mocnou ruku Boží v době jeho navštívení.

Na Pána vhoďme všechny své starosti, neboť on se o nás stará.

Pomoz nám, Bože náš Spasiteli, pro slávu svého jména nás vysvoboď.

Buď s námi Tvé milosrdenství, neboť doufáme v Tebe.

 

Modleme se: Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy.

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.

Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlenky na spásu. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.