Otevřeme písmo a poslouchejme …

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 11. 02. 2017


Zamyšlení k duchovním cvičením.

Svatopisci se nám při psaní evangelií snažili především zachytit Ježíšovo učení, skutky a zázraky, které konal. Také se zmiňují, jak Ježíš sám nebo s apoštoly často odcházel na opuštěná místa a tam se modlil. Z toho poznáváme, jak Ježíš pokládal za důležité, aby si při své činnosti udělal čas na ztišení a modlitbu, někdy i na úkor spánku. Potřeboval být v tichu se svým Otcem.  

Když použijeme dnešní způsob vyjadřování, můžeme říct, že jeho duchovní život a apoštolát byly vyvážené.

Duchovní cvičení jsou možností ztišení.

           Miloš Jansa

 


Úryvky z Písma ke stažení v PDF >>

 

 

 • Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť. Mt.4,1
   
 • Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Mt.14,13
   
 • Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Mt.1,23
 • Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Mt.17,1
   
 • Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil . Mk.1,35
   
 • Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Mk.6,31
   
 • Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mk.6,32
   
 • Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Mk.6,46-47
   
 • Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím. Mk.14,32
   
 • Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Mk.14,37-38
   
 • Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Lk.4,42
   
 • On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lk.5,16
   
 • V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Lk.6,12
   
 • Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají? Lk.9,18
   
 • Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lk.10,38-39
   
 • Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan.4,14
   
 • Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan.6,35
   
 • V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho
  nitra,‘ jak praví Písmo.
  Jan.7,37-38
   
 • Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan.8,12
   
 • Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan.8,31-32
   
 • Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan.10,27

 

 • Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. Mt.23-25
   
 • Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. 
  Mt.8,16-17
   
 • Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
  Mt.9,35-36
   
 • Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. Mt.13,1-2
   
 • Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Mt.14,14
   
 • Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. Mt.15,21
   
 • Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán.Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil. Mt.19,1-2
   
 • Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Mk.2,1-2
   
 • Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. Mk.3,10
   
 • Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Mk.5,21
   
 • Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a ptáš se: ‚Kdo se mne to dotkl? Mk.5,31
   
 • A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Mk.6,6
   
 • I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Mk.10,1
   
 • Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Lk.4,14
   
 • Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Lk.12,1
   
 • Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Jan.3,1-2
   
 • Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Jan.6,1-2