Vyhodnocení apoštolátních aktivit ASC v roce 2013

Autor: Pavel Janek <>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 16. 10. 2013

Graf Vážení spolupracovníci,
v únoru tohoto roku jsem Vás jménem provinciální rady oslovil s žádostí o vyplnění „Apoštolátních dotazníků“. Po téměř deseti letech chce provinciální rada zmapovat činnost salesiánů spolupracovníků v oblasti apoštolátu. Jako podklad jsem použil práci Josefa a Ivany Bernardových z roku 2004.
Chtěli jsme zjistit, kam nás Duch svatý směřuje, co je pro nás spolupracovníky v apoštolátní činnosti v této době důležité. Navíc chceme nově získané údaje zaznamenat do našeho adresáře ASC pro možnost jednodušší spolupráce mezi těmi, kteří se věnují podobné činnosti.

Děkuji všem, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku svého, případně pomáhali jiným. Zvláštní poděkování patří koordinátorům a dalším členům místních rad za obětavost při společném úsilí.

Co jsme zjistili
K datu zpracování jsme měli 627 členů a aspirantů.
Podařilo se shromáždit vyplněné dotazníky od 420 spolupracovníku a aspirantů, což je dvě třetiny nás všech dohromady.
(Poznámka: Nejpilnější byli členové společenství Písek, Praha-Botič, Podblanicko, Sebranicko, Moravská brána, Ostrava, Pražané ze-Severu I, Dolních Počernic a Botičky a Moravské Budějovice - všichni nad 80% vyplněných dotazníků. Díky!)

Tabulka 1

Komentář:
Nejvíce spolupracovníků se podílí na práci ve farnosti (204), následuje apoštolát modlitby a práce v modlitebních společenstvích (102) – příjemné překvapení, nebylo v minulém období zjišťováno. Dále následuje práce s dětmi a mládeží, organizaci volného času (77) a práce ve školství (56).


Tabulka 2

Z pohledu začlenění pod „zastřešující organizaci“ řada spolupracovníků uvedla, že konají apoštolát ve své farnosti (uvedlo 82% spolupracovníků), dále jako členové ASC ve školství a v rodině. Největší procentuální nárůst ve srovnání s průzkumem v roce 2004 je v práci ve školství a SHM.


Věk těch, kterým se věnujeme

Graf

Nejvíce spolupracovníků uvedlo „Bez věkového určení“ (celkem 375 krát), protože nelze blíže určit věk těch, kterým se věnujeme – například při práci ve farnosti, při péči o chalupy a podobně.


Tabulka 3

Těší nás i množství lidí, kteří mají v určité oblasti zájem se občas sejít a podělit se o své apoštolátní zkušenosti a ještě více ochota několika dalších, kteří jsou připraveni setkání zorganizovat.


Srovnání s předchozím průzkumem v roce 2004
Protože jsme vycházeli z průzkumu apoštolátní činnosti v roce 2004, přejali jsme většinu kategorií a můžeme najít zajímavé posuny v jednotlivých kategoriích.

Tabulka 4

Procentuálně vzrostla:
- Práce pro farnost
- Práce ve školství a v sociální oblasti
- Tisk a práce se sdělovacími prostředky
- Péče o salesiánské objekty
Na stejné úrovni zůstala:
- Práce ve zdravotnictví
- Pěstounská péče
- Jáhenská sužba, pastorační asistence, akolyté
Nejvýraznější pokles je možno sledovat u:
- Práce s dětmi a mládeží a organizace volného času
- Práce s rodinami
- Veřejná a politická činnost
Nově byla zavedena kategorie „Modlitba a modlitební společenství“. Jde dnes o druhý nejčastěji uvedený apoštolát.
Podobně jako v minulém srovnání je možno i dnes konstatovat, že v oblastech, kde je patrný pokles, je dnes vyžadována lepší profesní příprava (katecheze, práce se snoubenci, práce s rodinami). Dále je zřejmé, že se zvyšuje náš věkový průměr a jako sdružení stárneme (práce s mládeží a organizace volného času). U většiny z těchto kategorií byl zaznamenán pokles i v minulém srovnání. Současně je vidět, že se zvyšuje počet spolupracovníků, kteří pracují ve školství a sociální oblasti.

Jak naložíme s výsledky
Nejprve zveřejníme výsledky na našem webu a ve zpravodaji tak, abychom se mohli se závěry seznámit. U těch, kteří dali souhlas s uvedením výsledků do našeho adresáře ASC (79%), údaje zapíšeme. Otevře se tak možnost najít příslušnou skupinu pro individuální spolupráci. Organizaci spolupráce v širší skupině necháme na ochotných organizátorech. Bylo by určitě dobré zveřejnit údaje o připravovaném setkání na našem webu nebo rozeslat potenciálním zájemcům přímo.

Pro potěšení
Pro potěšení uvádím alespoň tři poznámky z dotazníků:
„Modlím se za všechny členy ASC, SDB, FMA atd. a jejich rodinné příslušníky, za jejich potřeby, individuálně za každého zvlášť … a hlavně v den jejich narozenin.“

„ …vždy jsem zvláštním způsobem vnímala, jak mladí lidé, s nimiž se díky svému životu i práci setkávám, "mají přednost“, jak mi na nich záleží "víc“. Považuji tuto skutečnost za tajemství a dar - skrze cestu s Janem Boskem a společenstvím salesiánské rodiny!“.

„Neumím se zařadit do tabulek. Pokud je třeba něco udělat na chalupách a mám čas, tak jdu. Také se snažím chodit na naše společenství, kde je pro přemíru apoštolátu často bídná účast.“


Společně můžeme prožívat velkou radost z nasazení a obrovské rozmanitosti činností stovek spolupracovníků, i těch, kteří neodpověděli nebo se do tabulek „nevešli“.

Zpracoval za provinciální radu Pavel Janek, říjen 2013